Blogi  //   // 

Blogi: Suomi tarvitsee enemmän yksilönvapautta – seksuaalivähemmistöjen eheytyshoidot kiellettävä

Viime hallituskaudella silloisen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla aloitettu puoskarilain valmistelu on syytä viedä mahdollisimman nopeasti maaliin. Olisi kaikkien suomalaisten etujen mukaista, jos vaihtoehtoisten ja lääketieteeseen pohjaamattomien hoitojen antaminen kiellettäisiin lainsäädännön avulla Suomessa. Eurooppalaisten lääkärien komitean mukaan kansalaisille tulisi kertoa nykyistä selkeämmin, etteivät vaihtoehtohoidot ole lääketiedettä. Hopeaveden käyttö ja tietyt ravintovalmisteet ovat malliesimerkkejä, joihin puoskarilailla puututtaisiin.

Erityisesti puoskarilain valmistelussa tulisi huomioida seksuaalivähemmistöihin kohdistettujen eheytyshoitojen kieltäminen. Ihmisen synnynnäisiin ominaisuuksiin perustuvaan identiteettiin puuttuminen eheytyshoitojen kaltaisella tavalla voi pahimmillaan aiheuttaa psykoosin. Lisäksi koko eheytyshoitokulttuuri perustuu täysin absurdille ideologialle, jossa homouden kuvitellaan olevan eheytymistä vaativa ihmisen sisäänrakennettu piirre. Homoudesta kun ei vain voi eheytyä, koska siinä ei ole mitään eheytymistä. Ahdasmielisyydestä tosin on aina mahdollisuus eheytyä.

Kokoomuksen läheisjärjestönä Kansallisen Sateenkaariryhmä haluaa kannustaa Suomen johtavaa yksilönvapauspuoluetta huomioimaan seksuaalivähemmistöjen eheytyshoitojen kieltämisen Porin puoluekokouksessa tulevana kesänä. Puolueen periaateohjelmassa lukee: ”Vapau­den ydintä on täysi­val­tai­sen yksi­lön itse­mää­rää­mi­soi­keus itse­ään koske­vissa asioissa suku­puo­leen, ikään, katso­muk­seen, seksu­aa­li­seen suun­tau­tu­mi­seen, synty­pe­rään, yhteis­kun­nal­li­seen asemaan tai muuhun taus­taan katso­matta.” Puolueen voimassa olevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittisesta ohjelmasta löytyy puolestaan seuraava kirjaus: ”Jokai­sen on voitava ominai­suuk­sis­taan tai lähtö­koh­dis­taan riip­pu­matta tavoi­tella omia päämää­ri­ään, oppia uutta, kehit­tää itse­ään ja hyötyä ahke­ruu­tensa ja järke­vien valin­to­jen tulok­sista.

Kokoomuksen norjalaisen sisarpuolueen Høyren johtaman hallituksen aloitteesta on Norjassa aloitettu selvitys eheytyshoitojen kieltämisestä. Kasary haluaa kannustaa Norjan hallituksen esimerkillisen toiminnan innoittamana kokoomusyhdistyksiä luottamaan hyväksyvään ja yhdenvertaiseen Suomeen ja tekemään ensi kesän puoluekokousta varten aloitteita, joiden avulla eheytyshoidot saataisiin lopullisesti kiellettyä Suomessa. Yksilönvapaus ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat aina kuuluneet vahvasti kokoomuslaiseen maailmankatsomukseen, mistä puolueen kantava voima eli sivistysporvarismi kumpuaa.

Suomi ja maailma tarvitsevat enemmän vapautta ja yksilökeskeisiä mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää omista lähtökohdista.  Näitä mahdollisuuksia meillä ei ole varaa heikentää, siksi eheytyshoidot on kiellettävä.

Konsta Nupponen
Kansallisen Sateenkaariryhmän hallituksen jäsen
Mr. Gay Finland 2019