Uutinen  // 

Kokoomuksen puoluekokousaloitteet sukupuolineutraalista avioliittolaista

Kokoomuksen puoluekokouksessa 11.-13.6. Jyväskylässä käsitellään neljä aloitetta liittyen avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Kokoomuksen Naisten Liitto, Kluuvin Kokoomuksen Naiset, Kokoomusteekkarit ja Pohjois-Savon Tuhatkunta ovat tehneet aloitteissaan erinomaista pohjatyötä, ja puoluehallitus esittää aloitteiden hyväksymistä.

Aloitteista käydään keskustelu perjantai-iltapäivällä 11.6. tai lauantaina riippuen siitä, mitä vauhtia aloitteiden käsittely etenee. Kasarylaiset ovat seuraamassa tilannetta ja uutisoivat paikan päältä. Tuoreimman tilanteen näet Twitter-kanavaltamme.

Mikä on puoluekokous?

Kokoomuksen joka toinen vuosi järjestettävä puoluekokous on puolueen ylin päättävin elin. Siellä tehdyt päätökset ovat käytännössä puolueen virallinen kanta. Kokoomuksen liitoilla ja paikallisyhdistyksillä on oikeus valmistella puoluekokoukseen aloitteita tärkeiksi katsomistaan yhteiskunnallisista asioista. Puoluehallitus käsittelee aloitteet ja tekee niihin päätösehdotukset, jotka käsitellään edelleen puoluekokouksessa ja niistä äänestetään. Paikallisyhdistyksillä on jäsenmääräänsä nähden suhteellinen määrä äänivaltaisia kokousedustajia. Jyväskylään on tulossa n. 1500 osanottajaa.

Aloitteet, joihin Kasary kehottaa puoluekokouksen äänivaltaisia edustajia sanomaan ”KYLLÄ!”

Aloite nro 43

Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Avioliittolaki muutettava sukupuolesta riippumattomaksi

Kirkon piirissä käydään aktiivista keskustelua samaa sukupuolta olevien rakkaussuhteiden hyväksymisestä. Valtion rooli on taata kirkolle toimintavapaus uskonnonvapauden myötä, ja valtakirkolla onkin oikeus tunnustaa sitä uskoa, josta eduskunnan säätämässä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä on mainittu.

Valtio on säädellyt tarkemmin avioliittolailla kirkon toimintaa. Vaikka kirkollisilla häillä on vahva ja arvostettu perinne suomalaisessa yhteiskunnassa, avioliitto ei ole kirkollinen sakramentti valtakirkolle. Avioliitto lainsäädäntömielessä onkin maallinen instituutio.

Suomen perustuslaki takaa kattavan syrjimättömyyden suojan, joka perustuu sekä ihmisten yhdenvertaisuuteen että ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamiseen poikkeuksetta. Myös tasa-arvosta säädetään lailla, jolla on ollut vaikutuksia työelämän kysymyksiin kirkon piirissä.

Hankaluutta aiheuttaa se, että maallisen lainsäädännön tulee kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti, mutta sillä määrätään uskonnonvapauden puitteissa toimivan kirkon sisäistä toimintaa. Nykyinen avioliittolaki on epätasa-arvoinen, jopa perustuslain hengen vastaiseksi, sillä avioliittolaki rajoittuu koskemaan kahden eri sukupuolta olevia henkilön solmimaa parisuhdetta. Vaikka suomalainen yhteiskunta on hyväksynyt lainsäädännössäkin samaa sukupuolta olevat parisuhteet, erilainen kohtelu on sisällytetty lainsäädäntöön.

Mikäli nykyistä avioliittolakia muutetaan niin, ettei valtio enää määrää parisuhteen osapuolten sukupuolia, erillinen laki rekisteröidystä parisuhteesta voitaisiin poistaa. Edelleen valtiokirkoilla säilyisi vapaus päättää avioliiton siunaamisesta tai siunaamatta jättämisestä muutoksen myötä. Kirkkohan itsessään ei siunaa avioliittoa, vaan pyytää kirkollisessa toimituksessa sille siunausta.

Ihmisten arjessa nykyinen lainsäädäntötilanne heikentää erityisesti rekisteröidyssä parisuhteessa elävien syrjimättömyyden suojaa. Parisuhteen laatu tulee esille tilanteissa, jossa asialla ei ole merkitystä. Mm. viralliset lomakkeet ja työnhakutilanteet antavat mahdollisuuden arvioida henkilöä myös tämän seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella, vaikka perustuslaki tämän yksiselitteisesti kieltää. Lainsäädännön tulisi olla niin laadukasta ja syrjimättömyyteen pyrkivää, ettei vastaavia tilanteita lainsäädäntörakenteista johtuen pääse syntymään.

Periaatteellista on myös pohtia miten pitkälle valtion tulee määritellä kahden aikuisen ihmisen tekemää liittoa ja kuuluuko valtion nimenomaan määritellä näiden henkilöiden sukupuolet, kuten nyt kahdella erillisellä lailla: avioliittolailla ja lailla rekisteröidystä parisuhteesta. Kirkko sen sijaan voi uskonnonvapauteen pohjaten arvioida edellytykset parisuhteiden siunaamiselle riippumatta säädelläänkö avioliittolailla osapuolten sukupuolia vai ei.

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Naisten Liitto esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous, velvoittaisi puoluehallitusta sekä kehottaisi eduskunta- ja ministeriryhmää ryhtymään toimenpiteisiin, jotta avioliittolakia uudistettaisiin siten, että siitä poistettaisiin sukupuolen määrittely ja parisuhteet asetettaisiin lain edessä tasavertaiseen asemaan turvaten valtakirkon asema myös tulevaisuudessa sekä pyydetään raportoimaan asian etenemisestä vähintään kerran vuodessa puoluevaltuuston kokouksessa.

Aloite nro 44

Kluuvin Kokoomuksen Naiset ry

Sukupuolineutraali avioliittolaki Suomeen

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Sinivihreän hallituksen toimesta on jo mahdollistettu perheen sisäinen adoptio eli se, että parisuhteen toinen osapuoli saa adoptoida puolisonsa biologisen lapsen niin, että puolisot yhdessä ovat lapsen holhoojia.

Rekisteröityyn parisuhteeseen ei myöskään sovelleta nimilain säännöksiä puolison sukunimestä. Parisuhteensa rekisteröivät puolisot eivät voi ottaa yhteistä sukunimeä tai yhdistelmänimeä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle. Automaattinen oikeus yhteiseen nimeen kuuluu vain avioliittoon.

Merkittävin ero avioliiton ja rekisteröiden parisuhteen välillä on kuitenkin loppujen lopuksi symbolinen. Laissa on haluttu tehdä selvä ero samansukupuolisen ja erisukupuolisten parien kanssa.Tälle ei ole mitään perustetta. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla, missä sukupuolierityiselle kohtelulle ei ole riittäviä perusteluja.

Kahden miehen tai kahden naisen on mahdollista avioitua EU-maista nykyään jo Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Norjassa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki kesäkuussa 2008. Ruotsin valtiopäivät puolestaan hyväksyivät suurella enemmistöllä sukupuolineutraalin avioliiton keväällä 2009. Euroopan ulkopuolella sukupuolineutraali avioliittolaki on käytössä Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Yhdysvaltain osavaltioista samansukupuoliset parit voivat avioitua Massachusettsissa ja Connecticutissa.

Nykyinen avioliittolaki olisikin muutettava sukupuolineutraaliksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Samalla laki rekisteröidystä parisuhteesta olisi kumottava.

Lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa myös niin, että avioliitto ja siviililiitto eriytettäisiin instituutioina toisistaan.Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Belgiassa. Oikeus vihkiä avioliittoon varattaisiin uskontokunnille. Niillä olisi vapaus päättää vihkimisen ehdoista, mukaan lukien se, pitääkö puolisoiden olla eri sukupuolta. Oikeus siviililiittoon taas olisi yhtäläinen pariskunnille puolisoiden sukupuolesta riippumatta.

On aika poistaa erilaisiin perhetyyppeihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Ei ole kysymys vain lain säätämästä oikeudesta, vaan suvaitsevaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Erilaisuus on nykypäivää ja rikkaus.

Edellä olevan perusteella Kluuvin Kokoomuksen Naiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan sen puolesta, että Suomeen säädetään sukupuolineutraaliavioliittolaki.

Aloite nro 45

Kokoomusteekkarit ry

Suomeen saatava sukupuolineutraali avioliittolaki

Suomessa tuli vuonna 2002 voimaan laki, joka antoi samaa sukupuolta oleville pareilla mahdollisuuden rekisteröidä parisuhteensa. Tämän jälkeen samaa sukupuolta olevien parien asemaa on parannettu muun muassa mahdollistamalla naisparien hedelmöityshoidot (2007) ja samaa sukupuolta olevien parien perheensisäiset adoptiot (2009).

Parannuksista huolimatta samaa sukupuolta olevat parit eivät ole tasa-arvoisessa asemassa eri sukupuolta oleviin pareihin nähden. Nykytilanteessa samaa sukupuolta olevilta pareilta puuttuu esimerkiksi täysi adoptio-oikeus. Kokoomusteekkarit näkee myös periaatteellisena ongelmana sen, että Suomessa sovelletaan erilaisiin parisuhteisiin erilaisia sääntöjä ja täten asetetaan ne eriarvoiseen asemaan.

Sukupuolineutraalin avioliittolain säätäminen olisi suuri askel kohti seksuaalivähemmistöjen todellista tasa-arvoa niin periaatteellisessa kuin käytännöllisessä mielessä. Se antaisi kaikille pareille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet puolison sukupuoleen katsomatta.

Näihin seikkoihin vedoten Kokoomusteekkarit ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluejohdon ja kehottaa kokoomuksen eduskuntaryhmää kaikin tavoin edistämään sukupuolineutraalin avioliittolain säätämistä.

Aloite nro 46

Pohjois-Savon Tuhatkunta ry

Rekisteröidyn parisuhdelaine kumoaminen ja avioliittolain muuttaminen

Suomen lainsäädäntö ei ole perheoikeudellisten muotojen osalta yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Laki rekisteröidyistä parisuhteista (9.11.2001/ 950) on ollut voimassa 1.3.2002 alkaen. Laki rinnastaa samaa sukupuolta olevien parisuhteet pääosin avioliittoon tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä (perheen ulkopuolinen adoptio). Rekisteröityyn parisuhteeseen ei myöskään sovelleta säännöksiä puolison sukunimestä. Automaattinen oikeus yhteiseen sukunimeen kuuluu vain avioliittoon.

Merkittävin rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton välinen ero on kuitenkin symbolinen, koska rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen instituutio.Tilannetta voidaan verrata siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki myös muille vähemmistöille, esimerkiksi romaneille tai tummaihoisille. Perustuslain takaaman yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla. Sosiaali- ja verolainsäädännössä käytetään avoliitosta puhuttaessa termiä ”avioliiton omainen suhde”. Koska avioliitto on määritelty vain miehen ja naisen väliseksi, pidetään myös avoliiton edellytyksenä pääsääntöisesti sitä, että kyse on miehen ja naisen välisestä suhteesta. Yhdenvertaisuus ei siis tältä osin toteudu rekisteröimättömien, samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Avioliittolain korjaaminen sukupuolineutraaliksi korjaisi myös tämän epäkohdan.

Samaa sukupuolta olevien on tällä hetkellä mahdollista avioitua esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa, Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Uusimpana myös Norjassa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki kesäkuussa 2008. Sukupuolineutraalia avioliittolakia valmistellaan myös Ruotsissa. Aloitteessa ehdotetaan avioliittolain (13.6.1929/ 234) muuttamista sukupuolineutraaliksi. Tämä aiheuttaa muutoksia myös avioliittoasetukseen ja edellyttää rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamista.

Hyväksyessään puoluekokousaloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että laki rekisteröidyistä parisuhteesta kumotaan ja rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan tämän lain voimaan tultua muutettua avioliittolakia. Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi kaikilta osiltaan.

Puoluehallitus (aloitteet nro 43 – 46):

Puoluekokoukselle on jätetty neljä lähes samansisältöistä aloitetta, joissa kaikissa asetetaan tavoitteeksi avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi.

Kuten aloitteissakin todetaan, rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton suurin ero lienee se, ettei rekisteröidyssä parisuhteessa ole mahdollista adoptoida yhdessä lasta. Nykyisen hallituksen toimesta sen sijaan on tällä vaalikaudella mahdollistettu perheen sisäinen adoptio.

Voidaan perustellusti katsoa, että lainsäädäntömme ei tältä osin toteuta yhdenvertaisuusperiaatetta. Lainsäädännön tulee olla sukupuolineutraalia. Jo kaksi vuotta sitten puoluehallitus esitti puoluekokoukselle aloitevastauksessaan, että se hyväksyisi avioliittolain muuttamisen sukupuolineutraaliksi. Puoluekokous kuitenkin hylkäsi aloitteen.

Silloiset perusteet puoluehallituksen esitykselle ovat edelleen kohdallaan. Kahden ihmisen välisen liiton eli avioliiton solmimisen perusteet tulisi olla aviopuolisoiden päätettävissä olevia kysymyksiä, eikä valtiolla tulisi olla tarvetta puuttua siihen, mitä sukupuolta tai suuntausta avioliiton solmijat edustavat. Sukupuolen ei siis pitäisi muodostaa estettä avioliitolle tai siviilivihkimiselle.

On kuitenkin syytä huomioida, että puoluehallitus ei tällä kannallaan halua puuttua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien sisäisiin asioihin kirkollista toimitusta koskien ja että kyse on ns. omantunnon asiasta mahdollisessa eduskuntakäsittelyssä.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteet nro 43 – 46.